Diarieföring i Praktiken - grund och fördjupning

För trygghet och rättssäkerhet i din roll

Vill du känna dig trygg i hur du ska diarieföra så att du både uppfyller de lagkrav som finns och de krav som er verksamhet ställer? 

 

 

Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i en av våra grundlagar. För verksamma inom den offentliga sektorn, och inom offentliga-privata partnerskap, är det av yttersta vikt att ha tillräckliga kunskaper om offentlighets- och sekretesslagstiftningen för att kunna avgöra frågan om en handling kan lämnas ut eller inte.

 

Som registrator, administratör eller sekreterare behöver du ha mycket god kunskap om de olika arbetsmomenten och den lagstiftning som gäller för att du ska kunna göra korrekta bedömningar i ditt arbete. Du behöver också kunskap om hur diariet kan användas på ett effektivt och säkert sätt i en modern förvaltning. 

2-dagars utbildningen Diarieföring i Praktiken - grund och fördjupning syftar dels till att ge dig de kunskaper du behöver för att framgångsrikt arbeta med dina viktiga arbetsuppgifter inom diarieföring och ärendehantering. Du får lära dig mer om de lagkrav som finns, hur registreringsskyldigheten fungerar i praktiken och får en grundlig genomgång av vad som är allmän handling samt statusen för olika anteckningar och s.k. mellanprodukter. Vi går också igenom de moment som ingår i diarieförings- och ärendehandläggningsprocessen. 

 

Efter kursen, som leds av Ulrika Nilsson (jurist och ledarskapskonsult med erfarenhet som kansli-, administrativ och kommunchef), har du fått en god inblick inom området samt en fördjupad kunskap om aktuella rättsfall och praxis inom offentlighet och sekretesslagstiftning. Du får också god ledning i hur du ska göra sekretessbedömningar och vilken tid du har på dig så att du självständigt kan genomföra dina diarieföringsuppgifter. 

 

Efter genomförandet av kursen får du ett kurscertifikat som bevis på dina utmärkta kunskaper inom diarieföring i offentlig verksamhet.


Innehåll

Introduktion

Grunderna för ett effektivt administrativt arbete

Offentlighetsprincipens grunder

Vad ska diarieföras och hur det går till i praktiken?

Dossiéplan och klassificering av ärenden

Allmänna handlingar och utlämnande 

Sekretessreglernas betydelse, uppbyggnad och hur de tolkas

Posthantering i en elektronisk värld   

När ärendet är färdigbehandlat

Arkivlagens krav och praktisk förvaring

Nyheter i lagstiftningen och motiven till dessa

Domstolsavgöranden och JO-utlåtanden

Målgrupp

 

Registratorer, administratörer, sekreterare och andra som ska arbeta med diarieföring i offentlig verksamhet eller i offentlig-privat samverkansorgan.

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning!


Kursanmälan


För närvarande genomförs utbildningen Diarieföring i Praktiken som en 2-dagars uppdragsutbildning. Om du är intresserad av att anordna utbildningen i din organisation eller inom ditt lokala kommunförbund, vänligen kontakta oss nedan.  


Kursavgift: 35 000 kr exkl. moms

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.