Förvaltningsrätt - grund

Grunden för vårt rättssamhälle 

Myndighetsutövningen styrs av lagar och förordningar, allt i syfte att få till stånd en opartisk och likriktad utövning av de uppgifter som anförtrotts den aktuella myndigheten.

 

För den enskilde medborgaren är det viktigt att känna att han/hon får sin sak prövad på ett neutralt och korrekt sätt. För den enskilde tjänstemannen innebär detta ett högt ställt krav på kunskap om de gällande reglerna. Även bemötandet vid handläggningen måste genomföras på ett korrekt sätt.

 

Kursen ger en översikt av rättssystemet och de regler som berör myndighetsutövning av en eller annan form. Detta gäller allt från rådgivning och annan vägledning till mer formell hantering inom myndighetsområdet. En fördjupning görs även inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor.


Genom kursen kommer du att få en helhetsbild över den svenska förvaltningslagstiftningen och kunskaper om delegering, samordningsansvar och övrigt arbetsmiljöansvar. Du kommer dessutom att ha ökad kännedom om arbetsmiljörättsliga grundfrågor, det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan.

Efter utbildningens genomgång - och genomfört slutprov - erhåller du ett kurscertifikat som intyg på dina utmärkta kunskaper om svensk förvaltningsrätt.

 

 

Innehåll

INLEDNING


ÖVERSIKT AV DET SVENSKA FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA REGELSYSTEMET - regler och roller

MYNDIGHETSUTÖVNING

 

FÖRVALTNINGSLAGEN, FÖRVALTNINGSPROCESSLAGEN OCH KOMMUNALLAGEN

 

JO OCH JK:S ROLLER

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER.

 

OFFENTLIGHET, OFFICIALPRÖVNING OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

 

ÄRENDEHANDLÄGGNING

BESLUTET - motivering, rättsverkan och omprövning

OMPRÖVNING OCH ÖVERKLAGANDE

RÄTT ATT KLAGA OCH DOMSTOLSPROCESSEN

PERSONLIGT ANSVAR

EXAMINATION

Målgrupp

 

Kursen riktar sig främst till handläggare, jurister och andra tjänstemän som arbetar inom offentlig förvaltning. Kursen passar även de som är nya i sin befattning, såväl de med juridisk utbildning som de med annan bakgrund.

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning.

Kursanmälan

 

Du kan enkelt anmäla dig direkt till utbildningen Förvaltningsrätt - grund på vår kurssida (anmälningsknappen nedan) eller, om du önskar betala mot faktura, genom att skicka ett email till oss på med deltagarnamn, emailadress, organisations- eller personnummer, faktureringsadress och eventuell referenskod. 

Utbildningen ingår också i vårt populära utbud av uppdragsutbildningar för den offentliga sektorn. Utbildningen genomförs under 1 heldag på plats hos er, det datum som ni väljer.

 

Vi genomför gärna utbildningen i samarbete med ert regionala kommunförbund, med generösa grupprabatter.

 

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig och dina kollegor.

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.