Introduktionsutbildning för Kommunanställda

Offentlig förvaltning på goda grunder

Som anställd i en kommun behöver man ha grundkunskaper om den juridik som styr kommunens organisation och dess verksamhet. Detta gäller främst de ramar som ges i kommunallagen och som beskriver hur arbetet i nämnderna, styrelsen och fullmäktige ska fungera. Det är även viktigt att ha kunskap om offentlighet och sekretess, förvaltningslagens regler samt frågor om mutor och jäv.

 

 

Utbildningen inleds med en genomgång av kommunallagens grundläggande bestämmelser samt de centrala reglerna i förvaltningslagen. Därefter går vi igenom offentlighetsprincipen och de viktigaste delarna av sekretesslagstiftningen. Vidare går vi översiktligt igenom regler kring mutor och jäv.

 

Genom introduktionsutbildningen kommer du och dina kollegor att kommer att få särskild kunskap om kommunal- och förvaltningslagarnas innehåll och praktiska betydelse för ditt uppdrag och kommunens verksamhet, den kommunala kompetensen och andra kommunalrättsliga principer, dina rättigheter och skyldigheter som anställd inom kommunen och möjligheterna till överprövning av kommunala beslut, m.m.

 

Vi går också igenom den lagstiftning som reglerar offentlighet och sekretess, olika former av ansvar samt inverkan av den Europeiska Unionens lagstiftning på kommunernas verksamhet. 

 

Efter utbildningen har du och dina kollegor fått god kännedom om kommunal juridik och praktiskt användbar kunskap om de viktigaste regler som styr kommunal verksamhet och därmed även det arbete som utförs av dig som kommunanställd. 

 

Utbildningens nivå är sådan att den riktar sig till dem utan juridisk utbildning.

 

 

Innehåll

 

Den kommunala kompetensen

– Vad får en kommun göra?

 

– Grundläggande kommunala principer

 

Kommunens organisation och uppgiftsfördelning – vem gör vad?

– Fullmäktige, nämnder, revisorer, utskott, kommunala bolag

– Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

– Förhållandet med förtroendevalda

– Tjänstepersoner

– Beslut och verkställighet

– Delegationsreglerna

 

Förvaltningslagens regler om handläggning av ärenden

 

Kort om överklaganden av kommunala beslut

– Laglighetsprövning

– Förvaltningsbesvär

 

Mutor och jäv

 

Offentlighet och sekretess

– Allmän handling

– Sekretessprövning

– Diarieföring

 

Målgrupp

 

Kursen vänder sig alla som arbetar i kommunal verksamhet, inklusive i kommunala företag.  

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning!

Uppdragsutbildning

Utbildningen Introduktionsutbildning för Kommunanställda ingår i SÖDERSTEDTS populära utbud av uppdragsutbildningar för den kommunala sektorn. Utbildningen genomförs under en heldag på plats hos er, det datum som ni väljer.

 

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig och dina kollegor till en framgångsrik mandatperiod. 

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.