Kommunal Juridik

Offentlig förvaltning på goda grunder

Den offentliga makten utövas under lagarna står det i regeringsformens första paragraf. Där anges de grundläggande reglerna för den offentliga verksamheten. I de olika lagarna presenteras de regler som offentlig verksamhet förväntas följa.

 

 

Bestämmelserna är viktiga för vår demokratiska förvaltning. Som ledande tjänsteman eller förtroendevald måste du ha kännedom och hålla dig uppdaterad om vilka lagar och regler som gäller, så att den offentliga förvaltningen sköts korrekt och resurseffektivt.

 

I kursen ”Kommunal Juridik” benar vi ut alla begrepp och roller som du stöter på i ditt arbete eller förtroendeuppdrag. Vi går igenom viktiga lagar och deras betydelse för den kommunala handläggningen och beslutsfattande i nämnder och fullmäktige. Du kommer att få särskild kunskap om kommunallagen och förvaltningslagen, kommunens organisation och befogenheter, vilka krav som ställs på den kommunala budgeten, kommunalt företagande och möjligheterna till överprövning av kommunala beslut.

 

I ett särskilt avsnitt kommer du även att få lära dig om den senaste offentligrättsliga lagstiftningen - de nya kommunal- och förvaltningslagarna -, med bland annat en tydligare rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda, förändrad anmälan av delegationsbeslut och anslag på kommunens anslagstavla, krav på en snabbare ärendehantering och förändringar gällande de enskildas rättssäkerhet i kontakt med myndigheter.

 

Efter kursen - som motsvarar en 2-dagas platsbaserad utbildning - har du fått god kännedom om kommunal juridik, samt en uppdatering av aktuella rättsfall och praxis inom offentligt rätt.

 


Innehåll

INTRODUKTION

FÖRPROV

GRUNDERNA FÖR DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Den kommunala sektorns framväxt och reglering (0:30)

Lagstiftning till grund för den kommunala verksamheten

Vad är en kommun?

Kommunal självstyrelse

Beskattningsrätt

Kommunens befogenheter

 

KOMMUNENS UPPGIFTER

Obligatorisk verksamhet

Frivillig verksamhet

 

KOMMUNENS ORGANISATION OCH VERKSAMHETSFORMER

Fullmäktige 

Styrelse och övriga nämnder

Utskott och beredningar

Revisonen

Delegering, ren verkställighet eller faktiskt handlande

 

FÖRTROENDEVALDA OCH ANSTÄLLDA

De förtroendevalda 

De anställda

Utkrävande av ansvar

 

EKONOMISK FÖRVALTNING

Mål för den ekonomiska förvaltningen 

Budget och budgetprocess

 

NÄRINGSVERKSAMHET OCH SAMVERKAN

Främjande och drivande av näringsverksamhet 

Kort om kommunala bolag

Samverkan mellan kommuner

 

ÖVERPRÖVNING AV BESLUT

Verkställighet och laglighetsprövning 

 

FÖRVALTNINGSLAGEN

Innehåll och huvudsyften  

Lagens tillämpning

Myndigheternas serviceskyldighet

Handläggningskrav

Överklagande och rättelse av beslut

 

OFFENTLIGT MAKTMISSBRUK

Tjänstefel, mutor och andra brott 

 

OFFENTLIGHET, SEKRETESS OCH PERSONUPPGIFTER

Offentlighetsprincipen

Offentlighets- och sekretesslagen

GDPR - den nya varianten av Personuppgiftslagen

 

OFFENTLIG UPPHANDLING

Kort om offentliga upphandling

 

AKTUELLA UTREDNINGAR OCH NY LAGSTIFTNING 

EXAMINATION

 

Målgrupp

 

Utbildningen Kommunal Juridik  vänder sig i första hand till förtroendevalda och anställda inom kommun och landsting som behöver få djupare kunskaper om offentlig rätt. Kursen lämpar sig dessutom mycket väl som repetitionsutbildning för förtroendevalda och anställda inom offentlig förvaltning som behöver en uppdatering av sina kunskaper med anledning av ny lagstiftning och ny rättspraxis.

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning!

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.