Kommunalrätt
för Nyvalda Politiker

Offentlig förvaltning på goda grunder

Den offentliga makten utövas under lagarna står det i regeringsformens första paragraf. Där anges de grundläggande reglerna för den offentliga verksamheten. I de olika lagarna presenteras de regler som offentlig verksamhet förväntas följa.

 

 

Bestämmelserna är viktiga för vår demokratiska förvaltning. Som folkvald politiker måste du ha kännedom och hålla dig uppdaterad om vilka lagar och regler som gäller, så att den offentliga förvaltningen sköts korrekt och resurseffektivt.

 

I utbildningen ”Kommunalrätt för Nyvalda Politiker” benar vi ut alla begrepp och roller som du stöter på i ditt spännande förtroendeuppdrag oavsett om det är som landstings- eller kommunalpolitisk förtroendevald. Vi går igenom viktiga lagar och deras betydelse för den kommunala handläggningen och beslutsfattande i nämnder och fullmäktige.

 

Du kommer att få särskild kunskap om kommunal- och förvaltningslagarnas innehåll och praktiska betydelse för ditt uppdrag och kommunens verksamhet, kraven som ställs på kommunens organisation, den kommunala kompetensen och andra kommunalrättsliga principer, dina rättigheter och skyldigheter som förtroendevald, vilka krav som ställs på den kommunala budgeten, revisorernas uppdrag, kommunalt företagande och möjligheterna till överprövning av kommunala beslut, m.m.

 

Vi går också igenom den lagstiftning som reglerar offentlighet och sekretess, olika former av ansvar samt inverkan av den Europeiska Unionens lagstiftning på kommunernas verksamhet. 

 

Efter kursen har du och dina kollegor fått god kännedom om kommunal juridik, samt en uppdatering av aktuella rättsfall och praxis inom offentligt rätt. 

 

 

Innehåll

INTRODUKTION

GRUNDERNA FÖR DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Lagstiftning till grund för den kommunala verksamheten

Vad är en kommun?

Kommunal självstyrelse
Den kommunala kompeten
sen

Kommunens befogenheter
Beskattningsrätt

 

KOMMUNENS UPPGIFTER

Obligatorisk verksamhet

Frivillig verksamhet

 

KOMMUNENS ORGANISATION OCH VERKSAMHETSFORMER

Fullmäktige 

Styrelse och övriga nämnder

Utskott och beredningar

Revisonen

Delegering, ren verkställighet eller faktiskt handlande

 

DE FÖRTROENDEVALDA 

Valbarhet
Återkallelse av uppdrag
Ekonomiska förmåner
De förtroendevaldas initiativrätt
Omröstning och beslut
Reservationer
Förhållandet förtroendevalda - tjänstemän

 

DELEGERING 

Delegering, ren verkställighet eller faktiskt handlande

 

EKONOMISK FÖRVALTNING

Mål för den ekonomiska förvaltningen 

Budget och budgetprocess

 

NÄRINGSVERKSAMHET OCH SAMVERKAN

Främjande och drivande av näringsverksamhet 

Kort om kommunala bolag

Samverkan mellan kommuner

 

OLIKA SORTERS ANSVAR

Politiskt ansvar

Revisionsansvar

Straffansvar

OFFENTLIGHET, SEKRETESS OCH YTTRANDEFRIHET

Allmän handling
Hemlig handling
Meddelar- och yttrandefrihet
 

SAMMANTRÄDEN
Kallelse till sammanträden
Utomståendes medverkan i sammanträden
Ersättares tjänstgöring samt närvaro och yttranderätt
Jäv
Medborgarförslag
Folkomröstning
Nämnds initiativrätt i fullmäktige
Beredningsplikt i fullmäktige
Bordläggning och återremiss
Motioner, interpellationer och frågor
Protokollet

DE VIKTIGASTE REGLERNA I FÖRVALTNINGEN

Allmän serviceskyldighet 
Muntlig handläggning
Dokumentation av uppgifter
Motivering av beslut
Underrättelse av beslut 

Överklagande och rättelse av beslut
 

ÖVERPRÖVNING AV BESLUT

Verkställighet och laglighetsprövning 

OFFENTLIG UPPHANDLING

Kort om offentliga upphandling

 

EXAMINATION - online

 

Målgrupp

 

Kursen vänder sig i första hand till förtroendevalda inom kommun och landsting som behöver få djupare kunskaper om offentlig rätt. Kursen lämpar sig dessutom mycket väl som repetitionsutbildning för förtroendevalda inom offentlig förvaltning som behöver en uppdatering av sina kunskaper med anledning av ny lagstiftning och ny rättspraxis.

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning!

Uppdragsutbildning

Utbildningen Kommunalrätt för Nyvalda Politiker är ingår i SÖDERSTEDTS utbud av uppdragsutbildningar för den kommunala sektorn. Utbildningen genomförs under en heldag på plats hos er, det datum som ni väljer.

 

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig och dina kollegor till en framgångsrik mandatperiod. 

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.