Offentlighet & Sekretess
i Offentlig Förvaltning

Hantering av information i offentliga sektorn

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk offentlig rätt. Under denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och uppdatera dig på de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen. 

 

 

Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag. För enskilda tjänstemän och förtroendevalda inom offentlig verksamhet - och inom vissa privata verksamheter -, är det av yttersta vikt att ha tillräckliga kunskaper om offentlighets- och sekretesslagstiftningen för att kunna avgöra frågan om en handling kan lämnas ut eller inte.

 

Avgörandet kan ibland vara komplicerat och svårbedömt, och kanske ännu mer så med tanke på att det sker under straffansvar. Dessutom skall handläggningen ske skyndsamt enligt förvaltningslagen, vilket ofta betyder samma dag.

 

Kursen - som motsvarar en heldags plats baserad utbildning - innehåller en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar, en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och s.k. mellanprodukter. Vidare behandlas bland annat frågorna kring handlingens utlämnande, en genomgång av sekretess med dess innebörd och uppbyggnad samt meddelarfriheten och tystnadsplikten.

 

Efter kursen har du fått en god uppdatering inom området samt en fördjupad kunskap om aktuella rättsfall och praxis inom offentlighet och sekretesslagstiftning. Du får också god ledning i hur du ska göra sekretessbedömningar och vilken tid du har på dig.

 

Efter genomförandet av kursens avslutande skriftliga examination, får du ett kurscertifikat som bevis på dina utmärkta kunskaper i offentlighets- och sekretessrätt.Innehåll

INTRODUKTION

FÖRPROV

VILKA ALLMÄNNA HANDLINGAR ÄR OFFENTLIGA?
Myndigheternas informationsplikt och handlingsoffentlighet
Vad definierar en allmän handling?
Särskilt om myndighetskriteriet
Vad är en offentlig handling?
Vad är minnesanteckningar och mellanprodukter?
Särskilt om e-postmeddelanden som allmänna handlingar

HANDLÄGGNING AV BEGÄRAN
Skyndsam handläggning, vad innebär det? 
Diarieföring och registrering 
Utlämnande av handling - uppställande av förbehåll 
Överklagande av beslut

SEKRETESS OCH SEKRETESSBEDÖMNING
Sekretessens innebörd och OSLs uppbyggnad
Vem skall iaktta sekretess?
Skadebedömning och skaderekvisit
Sekretessens räckvidd och begränsningar
Tidsbegränsning av sekretessen
Sekretess mellan myndigheter
Sekretessmarkering

ARKIVERING, TYSTNADSPLIKT M.M.
Arkivering av handlingar
Tystnadsplikt, sekretessförbindelser och meddelarfrihet
GDPR - den nya varianten av Personuppgiftslagen
Public Sector Information

EXAMINATION

 

Målgrupp

 

Kursen välkomnar alla som ska arbeta med att fatta myndighetsbeslut i sekretessärenden och de som på ett eller annat sätt arbetar med dessa frågor. Kursen är utvecklad för dig som är registrator, nämndsekreterare, kommunsekreterare, kvalificerad handläggare, administratör men är också högst lämplig för administrativa chefer, kanslichefer, presschefer, kommunchefer, förtroendevalda och andra som behöver kunskap om hanteringen av allmänna handlingar.

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning!

 

 

Kursanmälan

 

Du kan enkelt anmäla dig direkt till utbildningen Offentlighet och Sekretess i Offentlig Förvaltning på vår kurssida (anmälningsknappen nedan).. 

Utbildningen Offentlighet och Sekretess i Offentlig Förvaltning ingår också i SÖDERSTEDTS utbud av uppdragsutbildningar för den kommunala sektorn. Utbildningen genomförs under 2 dagar på plats hos er, det datum som ni väljer.

 

Vi genomför gärna utbildningen i samarbete med ert regionala kommunförbund, med generösa grupprabatter.

 

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig och dina kollegor till ett framgångsrikt uppdrag som kommunens administrativa expert.

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.