Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Skapa en god arbetsmiljö

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen är mycket omfattande och kraven på organisationen är många. För att kunna uppfylla den svenska arbetsmiljölagstiftningen måste verksamheten identifiera, ha tillgång till samt kontrollera att man efterlever lagkraven. 

 

 

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen utgör en miniminivå vid införandet av ett arbetsmiljöledningssystem. Detta ställer givetvis krav på att arbetsgivaren har goda kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och kännedom om hur myndigheter är organiserade och arbetar.

Svensk arbetsmiljölagstiftning består av främst av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen samt en mängd olika föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Därtill kommer diskrimineringslagarna, arbetstidslagen samt vissa föreskrifter från andra myndigheter.

Arbetet med arbetsmiljön är ett ständigt pågående sådant. Genom kursen kommer du att få en helhetsbild över den svenska arbetsmiljölagstiftningen och kunskaper om delegering, samordningsansvar och övrigt arbetsmiljöansvar. Du kommer dessutom att ha ökad kännedom om arbetsmiljörättsliga grundfrågor, det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan.

Efter kursens genomgång har du också fördjupade kunskaper om hur svensk arbetsmiljölagstiftning är tänkt att tillämpas som styrmedel för att säkerställa och upprätthålla en god arbetsmiljö i det svenska arbetslivet och kan beskriva hur strategin kan formuleras och brytas ned till mål - du kommer ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling.


Efter utbildningens genomgång - och genomfört slutprov - erhåller du ett kurscertifikat som intyg på dina utmärkta kunskaper om Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

 

 

Innehåll

INLEDNING

VAD ÄR ARBETSMILJÖ?

Vad är arbetsmiljö?

Fysisk arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö

 

GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetstidslagen

Diskrimineringslagen

Kollektivavtal

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Grundläggande om systematiskt arbetsmiljöarbete

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Undersökning

Riskbedömning

Åtgärder

Handlingsplan och kontroll

Arbetsmiljöpolicy och rutiner

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet

Samarbete med företagshälsovården och annan expertis

 

SAMVERKAN

Samverkan, medverkan och deltagande

Föreskrifter om samverkan

Ansvar och roller

Särskilt om skyddsombudet

Skyddskommitté

Samverkan i praktiken

Skillnaden mellan arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen

Avtal om samverkan

 

ARBETSMILJÖPROBLEM PÅ ARBETSPLATSEN

Arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen

Jämställdhet och mångfald

 

ARBETSSKADOR

Allmänt om arbetsskador

Olika typer av arbetsskador

Hantera arbetsskador

 

ARBETSMILJÖVERKET

Arbetsmiljöverkets uppdrag

Påföljder och straff

EXAMINATION

 

Målgrupp

 

Kursen vänder sig främst till organisations- och företagsledning, chefer, arbetsledare samt ledande politiker. Även du som är skyddsombud eller annan fackligt - eller politiskt - förtroendevald har dock mycket stor nytta av utbildningen.

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning.

Kursanmälan

 

Utbildningen Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) ingår också i SÖDERSTEDTS utbud av uppdragsutbildningar för den kommunala sektorn. Utbildningen genomförs under 2 dagar på plats hos er, det datum som ni väljer.

 

Vi genomför gärna utbildningen i samarbete med ert regionala kommunförbund, med generösa grupprabatter.

 

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig och dina kollegor till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.