Uppdrag: Nämndsekreterare

Utveckla och stärk din roll som nämndsekreterare

Arbetet som nämndsekreterare har förändrats mycket de senaste åren. Från att ha varit en tydligare sekreterarbefattning förväntas dagens nämndsekreterare besitta såväl specialistkunskaper om den kommunala nämndsprocessen som generalistkunskaper om den verksamhet inom vilken man arbetar. 

 

 

En nämndsekreterare ställs dagligen inför ett vitt spektrum av frågor och förväntas ha goda kunskaper om de viktigaste rättsreglerna inom den kommunala verksamheten och nämndsadministrationen. Om du är ny i din roll som nämndsekreterare är det viktigt att du har fått en ordentlig genomgång av de viktigaste rättsreglerna och rutinerna inom ditt ansvarsområde. Som erfaren nämndsekreterare behöver du dock också kontinuerligt uppdatera eller fördjupa dina kunskaper i ämnesområdet för att hålla dig ajour.

 

I den här online kursen, som motsvarar en 2-dagars platsbaserad utbildning, får du den avancerade kunskap du behöver för att känna trygghet i att du arbetar rättssäkert och effektivt. Du kommer bl.a. att lära dig mer om de lagar som styr kommunernas verksamhet, deras grundläggande förutsättningar samt befogenheter och uppgifter. Vi kommer också att gå igenom kommunens ekonomiska förvaltningen och organisation.

 

Efter kursens genomgång kommer du dessutom att veta innebörden av offentlighetsprincipen, reglerna kring sekretess, hur du ska hantera allmänna handlingar på ett lagenligt sätt och hur kommunens ärendehandläggning, beslutsfattande och sammanträden ska genomföras.

 

Efter genomförandet av kursens avslutande skriftliga examination, får du ett kurscertifikat som bevis på dina utmärkta kunskaper i grundläggande kommunalrätt och nämndsadministration.

 

 

Innehåll

INTRODUKTION

FÖRPROV

 

KOMMUNALA GRUNDER

Lagar och styrande dokument 

En kommun och den kommunala självstyrelsen

Kommunens befogenheter och uppgifter

Den ekonomiska förvaltningen

 

KOMMUNENS ORGANISATION

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen och nämnderna

Utskott och beredningar

Revisionen

 

ÄRENDEHANDLÄGGNING & BESLUTSFATTANDE

Offentlighetsprincipen 

Allmänna handlingar

Offentlighet- och sekretesslagen

Ärendeberedning

Delegering, ren verkställighet och faktiskt handlande

 

FRÅN KALLELSE TILL JUSTERAT PROTOKOLL

Kallelse, beslutsunderlag och föredragningslista 

Sammanträdesformalia

Protokollets disposition och innehåll

Anslag och expediering

 

ÖVERKLAGAN AV BESLUT 

Verkställighet och laglighetsprövning 

Förvaltningsbesvär och rättelse av beslut

 

ARKIVERING & GALLRING

Arkivering

NY LAGSTIFTNING 

EXAMINATION

 

Målgrupp

 

Den här utbildningen är till både för dig som är nyanställd som nämndsekreterare, kommunsekreterare, kanslichef eller nämndadministratör och till dig som har arbetat ett tag men vill utveckla dina kunskaper inom den praktiska nämndadministrationen.

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning!
 

Kursanmälan

Du kan enkelt anmäla dig direkt till utbildningen Uppdrag:Nämndsekreterare på vår kurssida (anmälningsknappen nedan). 

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.